Úvod Práce ve výškáchPředpisy a testy

Předpisy a testy

Předpisy pro práci ve výšce

Předpisy pro práci ve výšce

Evropské i francouzské předpisy jsou velmi přísné a výrobky společnosti Dimos tyto náročné požadavky beze zbytku splňují. Níže v dokumentu naleznete příklady norem a předpisů, které jsou platné ve Francii a které dodržuje také společnost Dimos. Pokud si budete chtít ověřit, zda výrobek společnosti Dimos splňuje požadavky národní legislativy platné ve vaší zemi, obraťte se na oddělení pro podporu exportu.

Povinnosti podnikatele ve Francii

„Pokud dojde v důsledku omylu, neopatrnosti, nedbalosti nebo porušení bezpečnostních povinností či požadavků stanovených zákonem či jiným předpisem ke smrti jiné osoby, jedná se o neúmyslné zabití, které se trestá odnětím svobody až na 3 roky a pokutou 45 000 EUR.“ „V případě prokázání úmyslného porušení bezpečnostních povinností či požadavků stanovených zákonem či jiným předpisem je možné zvýšit trest až na 5 let odnětí svobody a pokutu ve výši až 75 000 EUR.“ ”

(Článek 221-6 Trestního zákona Francouzské republiky) Podnikatel je povinen splnit veškeré zákonné požadavky, týkající se bezpečnosti práce zaměstnanců, např.:

„1 – Podnikatel je povinen splnit veškeré zákonné požadavky, týkající se bezpečnosti práce zaměstnanců. Ředitel podniku je povinen přijmout veškerá potřebná opatření pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech pracovníků závodu.

2 – Ředitel závodu je povinen přijmout opatření dle bodu 1 uvedeného výše na základě následujících obecných zásad prevence nebezpečí a rizik:

• prevence rizik,
• posouzení rizik, která nelze eliminovat,
• boj proti rizikům přímo u zdroje,
• přizpůsobení práce individuálním pracovníkům,
• zohlednění stavu vývoje technologií,
• nahrazení nebezpečných prvků bezpečnými či alespoň méně nebezpečnými,
• přijímání kolektivních preventivních opatření udělením příslušné priority,

3 – Pokud se na pracovišti vyskytují pracovníci z několika různých firem, jednotliví zaměstnavatelé jsou povinni spolupracovat při zavádění opatření týkající se bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci.“(Článek L. 230-2-1 Zákoníku práce Francouzské republiky, výňatky.)

 

U veškerých prací, u kterých hrozí riziko pádu, musí být bezpečnost práce zajištěna kolektivním bezpečnostním opatřením

[Pozn. společnosti Dimos: platí pro práce v jakékoli výšce]

(Článek L. 233-13-20 Zákoníku práce Francouzské republiky.)

Povinné proškolení

„Lešení je povoleno sestavovat, demontovat či významně upravovat výhradně pod dozorem řádně proškolené osoby.“(Článek R233-13-31 Zákoníku práce Francouzské republiky.)

Zábradlí

„Lešení, které slouží pro provádění prací na střechách budov, musí být vybaveno zábradlím, které je provedeno ze souvislých či přerušovaných prvků tak, aby vylučovalo průchod lidského těla.“(Článek 157 Vyhlášky č. 65-48 Právního řádu Francouzské republiky.)

„… výška zábradlí mezi 1 m a 1,10 m, střední díl, podlážka 10 – 15 cm…“(Článek L. 233-13-20 Zákoníku práce Francouzské republiky.)
„… nebo jinými prostředky, které jsou schopny zajistit stejnou úroveň bezpečnosti.
Bezpečnostní sítě splňující požadavky normy EN 1263-1 jsou uspokojivou alternativou.“ ” (Článek L. 233-13-20 Zákoníku práce Francouzské republiky.)

Podlážky

„Podlážky by měly vykazovat pevnost a odolnost odpovídající jejich použití.“(Článek R233-13-33 Zákoníku práce Francouzské republiky.)
„Podlážky mohou být doplněny přídavnými podlážkami tak, aby byla zajištěna celistvost podlahy. Doklady o pevnostních zkouškách těchto přídavných podložek předloží dodavatel…“ (Výklad Článku R233-13-33 v oběžníku DRT2005/08 ve Francii.)
Mezi lešením a budovou nesmí být prostor širší než 20 cm.“
(Článek L. 233-13-35 Zákoníku práce Francouzské republiky.)

Požadavky na bezpečnostní háky a kotvy nástěnných žebříků

„Žebříky musí být při výstupu, sestupu a při práci na žebříku stabilní. Vodorovné pokrývačské žebříky musí být upevněny tak, aby nemohly sklouznout či se překlopit.“ “(Článek R233-13-28 Zákoníku práce Francouzské republiky.)

Kontrola ukotvení před zahájením práce

„V místech, která jsou vybavena trvalými bezpečnostními prvky (bezpečnostní háky aj.), je zakázáno použít tyto bezpečnostní prvky předtím, než bude ověřena jejich pevnost.“(Článek 158 Vyhlášky č. 65-48 Právního řádu Francouzské republiky.)

Doporučení

Návody k použití

Před použitím jakéhokoli bezpečnostního či ochranného prostředku (kotva, konzola na lešení, zábradlí aj.) je uživatel povinen si pečlivě přečíst návod k použití poskytnutý výrobcem.

Použití trvalých kotev splňujících požadavky norem EN 517 a / nebo 795 ve Francii

Pokud se jako kolektivní či individuální ochranné prostředky ve Francii používají trvalé kotvy, musí být zajištěna jejich shoda s požadavky normy EN 517 a/nebo 795. (Zdroj: Profesní organizace pro prevenci ve stavebnictví a veřejné výstavbě (OPPBTP).)

Použití bezpečnostních háků splňujících požadavky normy EN 517 a s certifikací CE

Kotvy: řešení pro budoucí práce na střeše

Trvalé kotvy poskytují řešení jak pro kolektivní, tak pro individuální bezpečnost práce. Jednoduše kotvy doplňte do dokumentace „Návrh řešení následných prací na střeše objektu“ (DIUO) spolu s návodem k použití výrobce a popisem příslušenství, které lze spolu s kotvami použít. (Zdroj: Profesní organizace pro prevenci ve stavebnictví a veřejné výstavbě (OPPBTP).)

Jak rozmístit bezpečnostní háky po střeše?

Při pohybu na šikmé střeše se jedna řada bezpečnostních háků umístí podél hřebene střechy, zatímco druhá řada vede podél přístupové trasy až k této první řadě. Zajištěná osoba musí být schopna se přesunout od jednoho kotvicího bodu k dalšímu bez nutnosti se odjistit. Proto je obvykle vzdálenost mezi jednotlivými dvěma kotevními body omezena na max. 2 m.
Více podrobností najdete v návodu k použití výrobce kotevních prvků. Bezpečnostní háky umístěte do blízkosti střešních prvků, u nichž se předpokládá provádění údržby (komíny, klimatizační jednotky, světlíky, satelitní paraboly aj.).

Zábradlí používejte v souladu s požadavky normy EN 13374

„Realizace některých prací vyžaduje nasazení bezpečnostních prvků pro ochranu volných krajů, které splňují požadavky normy EN 13374 […].“(Oběžník DRT2005/08 ve Francii, čl. 2, odst. 16)

Použití konzolového lešení v souladu s požadavky francouzské normy NFP 93-354

Shoda s požadavky výše uvedené normy z roku 2011 zajistí požadovanou kvalitu a bezpečnost.

Užitečné zatížení konzol

Užitečné zatížení konzol lešení je uvedeno v návodu k použití výrobce.

Pevnost nosné konstrukce

Ať už jsou kotevní prvky určeny pro kolektivní či individuální ochranu, je nezbytné pomocí výpočtu či praktických zkoušek stanovit, zda je nosná konstrukce schopná odolat zatížení dle požadavků příslušných norem a předpisů (francouzské normy EN 517, EN 795 a EN 13374).Kontrolu může provést akreditovaný kontrolní orgán.

„Při uchycení bezpečnostních prvků do oceli či dřeva musí kvalifikovaný technik nejprve výpočtem ověřit, že údaje v dokumentaci a při montáži odpovídají silám působícím při zkouškách prováděných v rámci zpracování normy.
Pokud se kotevní prvky připevňují k jiným materiálům, je nezbytné provést praktickou zkoušku na vzorku bezpečnostního prvku.“(Výňatek z francouzské normy EN795)

Kotva musí mít nosnost 1 tunu

(Bezpečnostní list organizace OPPBTP č. B2F0691 „Lehké pokrývačské lešení, kapitola 2.1.2.2“)

Normy

EN 517 – Bezpečnostní střešní háky

Požadavky normy platí pro háky tvořící trvalé kotevní body na plochách šikmých střech. Funkce bezpečnostních háků:

• udržet pokrývačský žebřík v požadované výšce
• poskytnout kotevní bod, ke kterému je možné se připnout pomocí předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), poskytujících ochranu před pádem z výšky, tj. bezpečnostním pásem, tlumičem pádu, bezpečnostním lanem pro jednu osobu s certifikací CE s maximálním zatížením 600 kg.

Francouzská norma stanoví:

• geometrii háku
• přípustné materiály a povrchové úpravy
• požadavky na upevňovací systémy k nosné střešní konstrukci
• požadavky na zkoušky (statické a dynamické zatížení)
• požadavky na značení a návod k použití

Navrhovaná úprava normy definuje dva typy háků:

• Typ A pro zatížení pouze ve směru sklonu střechy
• Typ B pro zatížení i v bočním nebo opačném směru ke sklonu střechy

Požadavky na zkoušky:

• deformace menší než 5 mm po statickém zatížení 150 kg na konci háku
• zaručená pevnost a odolnost pro zatížení 260 kg na konci háku
• odolnost kotevního bodu vůči statickému zatížení 1 t (v navrhované změně normy)
• odolnost kotevního bodu vůči dynamickému zatížení 100 kg při pádu z 2,5 m

Certifikace CE:

• je u těchto výrobků v rámci EU povinná

EN 795 – Kotevní prostředky jako ochrana proti pádům z výšky

Tato francouzská norma se vztahuje na trvalé kotvy, jejichž funkcí je poskytnout kotevní bod, ke kterému je možné se připnout pomocí předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), poskytujících ochranu před pádem z výšky, tj. bezpečnostním pásem, tlumičem pádu, bezpečnostním lanem pro jednu osobu s certifikací CE s maximálním zatížením 600 kg.

Norma stanoví:

• požadavky na zkoušky (statické a dynamické zatížení)
• požadavky na značení a návod k použití

Norma stanoví pět tříd kotev, včetně:

• Třídy A1: kotvy na svislé, vodorovné a šikmé povrchy
• Třídy A2: kotvy na šikmé střechy

Požadavky na zkoušky:

• odolnost kotevního bodu vůči statickému zatížení 1 t
• odolnost kotevního bodu vůči dynamickému zatížení 100 kg při pádu z 2,5 m

EN 13374 -Systémy dočasné ochrany volného kraje

Požadavky normy platí pro systémy dočasné ochrany volného kraje (zábradlí), používané ve stavebnictví, jejichž hlavní funkcí je zabránit pádu osob a předmětů ze střech, rohů, schodů a dalších oblastí, které vyžadují zajištění bezpečnostními prvky (v závislosti na povrchu, na který hrozí pád).

Norma se vztahuje také na konzolová lešení se zábradlím a na další prvky, jejichž účelem je bránit pádu osob a předmětů ze střech.

Norma stanoví:

• geometrii zábradlí:
– Třída A: vzdálenost mezi dvěma tyčemi musí být menší než 47 cm
– Třída B: vzdálenost mezi dvěma tyčemi musí být menší než 25 cm
– Třída C: povinná instalace bezpečnostní sítě s oky o rozměrech 10 x 10 cm nebo menšími

• požadavky na zkoušky (statické a dynamické zatížení)
• požadavky na značení a návod k použití

Norma definuje tři třídy v závislosti na sklonu střechy:

• Třída A: sklon střechy nižší než 10°
• Třída B: sklon střechy nižší než 30° (nebo 60°, pokud je výška pádu menší než 2 m)
• Třída C: sklon střechy nižší než 45° (nebo 60°, pokud je výška pádu menší než 5 m)

Předpisy a zkoušky

EN 13374 – Systémy dočasné ochrany volného kraje (zábradlí)

Požadavky na zkoušky:

• Třída A:
– Svislé zatížení 125 kg
– Vnější zatížení 30 kg
– Boční zatížení 20 kg

• Třída B:
– pád pytle o hmotnosti 50 kg z výšky 2,25 m s nárazem do spodní části sloupu
– pád pytle o hmotnosti 50 kg z výšky 1 m s nárazem do horní části sloupu

 • Třída C:
– Pád válce o hmotnosti 75 kg z výšky 5 m ze střechy o sklonu 60°

NF P 93-355 Systémy dočasné ochrany volného kraje pro instalační práce

Norma stanoví vlastnosti a odolnost svorek a konzolí pro upevnění zábradlí. Shoda s požadavky výše uvedené normy zajistí požadovanou kvalitu a bezpečnost.

NF P 93-354 Konzolová lešení ve Francii

Norma stanoví požadavky na odolnost konzolových lešení ve Francii. Zejména definuje požadavky na dynamické zkoušky, které odpovídají evropské normě EN 13374, třída C.

MENU